Join:

Image Mapping

www.imagemapping.org, #imagemapping

[ENGLISH version is below]

nnn

Проект Image Mapping спрямований на розвиток сільського/зеленого туризму в малих громадах, використовуючи потенціал співпраці громадських об'єднань, місцевих жителів, влади і бізнесу, та із залученням міжнародних партнерів.

В основі ідеї проекту лежить розкриття і промоція культурної, історичної, природньої спадщини окремих сільських територій та громад за допомогою медіа матеріалів, а також за допомогою створення "Іміджевих карт" - маршрутів, що підкреслюють  унікальність та глибину місць. Це дозволить посилити привабливість сільського туризму в громадах, що розвивають його. Також важливими компонентами проекту є міжкультурний діалог та посилення міжсекторальної співпраці на благо громади.

Проект проходить із залученням волонтерів міжнародних волонтерських програм (Еразмус Плюс, SCI, Корпус Миру США) і несе в собі цінність посилення міжкультурного діалогу таким чином.

 "Карти" реалізуються волонтерами та місцевими активістами в громадах - це туристичні інсталяції у вигляді картин реальності. Ми вважаємо, що така робота посилить інтерес до культури віддалених громад та багатств природи, популяризує зелений туризм та активізує громади. 

ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ:

nnn

 

У 2015 році проект Image Mapping відбувався в селі Буша, вінницької області і був відібраний міністерством молоді і спорту на форум "Реформи і інновації молодіжної сфери" як найкраща молодіжна ініціатива вінницької області 2015 року. В межах проекту організація приймає волонтера ЄВС програми Еразмус Плюс із Франції Марі Фантоцці.

nnn

 З 2016 року проект виходить на новий рівень і завдяки долученню донорської підтримки Посольства Фінляндії в Україні "Центр розвитку Пангея Ультіма" на базі проекту "Image Mapping" розвиватиме всеукраїнську проектну мережу для більш ефективної промоції галузі сільського туризму, паралельно виконуючи точкові акції (Image Mapping 2016: Холодний Яр), що мають на меті познайомити туриста із цікавими напрямками, активізувати процеси розвитку сільського туризму в малих громадах. Під час перебігу проекту в 2016 організація активно використовує такі інструменти як міжнародні волонтерські програми (приймаємо волонтера ЄВС Ноемі Філіп-Дюместьє із Франці), а також краудфандинг (Спільнокошт).

У 2017 році - співпраця із громадою села Стіна та вихід проекту за межі України (Анталєпте, Литва)

Проект Image Mapping продовжується у 2017 році співпрацею із новою громадою - села Стіна, Томашпільського району, Вінницької області. В селі Стіна наша партнерська організація ГО "Наше Поділля" розвиває "Еко-навчальний центр" і в перспективі планує допомагати зі сталим розвитком місцевому населенню.

В межах цієї акції організовується "Анімаційний табір в Стіні". Також наша організація співпрацює із напрямком Європейська Волонтерська служба програми "Еразмус Плюс". В 2017-2018 році ми приймаємо волонтера ЄВС Ніколауса Катцльбергера (Австрія), котрий працює за напрямком розвиту потенціалу в'їзного сільського туризму.

nnn

Також 2017 року проект виходить за межі України, а саме - через співпрацю окремих членів ГО "ЦР Пангея Ультіма" із National Institute for Social Integration та Innovator's Valley (республіка Литва) акція відбуається у селі Анталєпте, округ Утена, Литва.

nnn

...

Ми запрошуємо усіх зацікавлених в розвитку сільського туризму в Україні і хто представляє сільські громади, де цей процес розпочався чи тільки розпочинається, приєднуватись до нашої ініціативи. Ви можете виступати як наш місцевий партнер, наповнюючи веб-платформу інформацією про вашу місцевість та туристичні принади, або ж, навіть, приєднатись до реалізації точкової акції Image Mapping у вас в громаді.

Для долучення напишіть листа на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із темою "Image Mapping".

Які переваги може отримати окрема громада від проекту: 

  • 1) Збільшення кількості туристів. Залучення іноземного туриста. Розвиток сільського туризму загалом в країні;
  • 2) Розвиток міжсекторної співраці в громаді, можливості для співпраці для місцевих громадських об'єднань і активістів;
  • 3) Участь у форумах "Image Mapping" для обміну досвідом,  знаннями і т.д.;
  • 4) Розміщення інформації про цікаві місця/людей/об'єкти/теми на нашій міжнародній веб-платформі для широкої промоції нашими інтсрументами;
  • 5) Можливість виконання Акції в Громаді Image Mapping на міcцевості: виготовлення туристичного маршруту, проведення міжнародного волонтерського табору, залучення іноземців для спілкування із місцевими, молоддю, презентації громади в регіональному центрі, залучення журналістів, пожвавлення соціальних процесів в громаді. 

Facebook спільнота / Веб-Сайт проекту / Youtube канал проекту


nnn

The Image Mapping project is aimed at development of rural/green tourism in small communities utilizing the collaboration between civic society associations, community inhabitants, local authorities and business, and with involvement of international partners.

In the core of the project's idea is uncovering and promotion of the cultural, historic and natural heritage of separate rural territories and communities with the help of media materials and with the help of creating the "Image maps" - routes that underline the uniqueness and profoundness of places. This will help boosting the rural tourism attractiveness of the territories and assist people who try to develop this activity in their native communities. As well the important components of the project is the intercultural dialogue and facilitation of the intersector cooperation for the sake of communities.

Project is done with the involvement of volunteers of international volunteering programmes (Erasmus Plus, SCI, Peace Corps of the USA) and brings therefore the added value of the facilitation of the intercultural dialogue.

 "Maps" are realized by the volunteers and local activists in the local communities - these are touristic installations in the form of reality pictures. We think that such work will strengthen the interest towards the culture of the remote communities and their natural treasures, will popularize the green tourism and activate the communities.

HISTORY OF THE PROJECT:

nnn

In 2015 the "Image Mapping" project cycle worked with the Busha village of Vinnytska oblast and was selected by the Ministry of youth and sports of Ukraine to the forum "Reforms and innovations of the youth sector" as the best youth initiative from the Vinnytska obalst in 2015. In frames of the project the organization hosts the EVS volunteer of the Erasmus Plus programme Marie Fantozzi from France.

nnn

From 2016 the project reaches the new level and thanks to the financial support of the Embassy of Finland in Ukraine the "DC Pangeya Ultima" on the base of the available project experience will develop the all-Ukrainian project network for the more effective promotion of the rural tourism sphere in the world, while parallely accomplishing Community Actions (Image Mapping 2016: Kholodnyi Yar) that set goals of introducing tourists to interesting rural destinations, activating processes of rural tourism development in small communities and intercultural dialogue. The project actively implements instruments of international volunteering programmes - we host the EVS volunteer Noemie Philippe-Dumestier from France and crowdfunding platform (Spilnokosht).   

In 2017: cooperation with the new community of the Stina village and expanding of the project outside Ukraine (Antaliepte, Lithuania)

The Image Mapping project continues in 2017 by cooperation with the new community - The Stina village  of the Vinnytsia region (Стіна, Томашпільського району, Вінницької області). In this village our partner organization NGO "Nashe Podillia" develops the "Eco-learning platform" and prospectively plans to help to the local ihabitants with the sustainable development.

In frames of this action the Animating camp in Stina is organized. As well our organization hosts in 2017-18 a long-term European Voluntary Service participant Nikolaus Katzlberger (Austria) who works towards the boost of the incoming rural tourism.

nnn

As well in 2017 the project paces outside Ukraine and thanks to the collaboration of particular members of the organization with the National Institute for Social Integration and the Innovators' Valley the on-site action takes place in Antaliepte, Utena district in Lithuania. 

nnn

...

That is why we are inviting everyone to join our initiative who is interested in the development of the rural toruism in Ukraine and who represents the rural communities where this process has already started or at its initial stages. You can act as a local partner contributing media materials for the enriching the content on your destination or you can support the actual Community Action if it is held in your community.

To join, please, write the entry mail to Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. with the subject "Image Mapping".

What advantages the seperate community can get from the project:

1) Growing in number of incoming tourists. Involvment of the foreign tourists. Development of the rural tourism as generla trend in the country;

2) Development of the intersectorial cooperation in the community, possibilities for cooperation for the lcoal civic associations and activists;

3) Participation in assemeblies of "Image Mapping" for the exchange of knowledge, experience, etc.;

4) Publishing the information about the interesting places/people/objects/stories on our international web-platform for the wide dissemination;

5) Opportunity of realization of the Community Action: creation of the touristic route, holding of the international volunteering camp, involvement of foreigners to the communication with the locals, youth, presentations of the community in the regional centers, invitation of journalists, enlivening of social processes in the community.

Facebook community Youtube channel of the project / Web-site of the project


 Читайте далі: IMAGE MAPPING 2015: Busha, Image Mapping 2016: Холодний Яр, Анімаційний табір Image Mapping 2017.

nnn