Join:

Image Mapping 2016: Холодний Яр

В 2016 році ГО "ЦР Пангея Ультіма" продовжує проект "Image Mapping", котрий чудово себе зарекомендував у минулому році (Image Mapping 2015: Буша). Цього року була обрана територія декількох громад сіл Мельники, Медведівка, Івківці, Буда, Головківка та лісу заповіднику "Холодний Яр" (Черкаська обл.). Це історично-знакове місце для нашої батьківщини, населене гостинними і патріотичними людьми прийме всі три етапи проекту: інформаційну промоцію, створення туристичного маршруту та проведення презентацій кластеру за участю волонтерів міжнародних волонтерських програм.

nnn

ЦІЛІ ПРОЕКТУ: 1) Популяризувати історію, культуру та природу «Холодного Яру» для посилення потенціалу вїзного зеленого (сільського) туризму як з боку українських громадян так і іноземних туристів. 2) Створити умови для міжкультурного діалогу місцевого населення із залученими у проекті іноземними волонтерами. 3) Обєднати громади сіл-учасників (включаючи державний, бізнеc- та громадянський сектори) навколо ідеї розвитку зеленого туризму та власного краю.  

 

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМА): 1) На першому етапі (весна – липень 2016) робоча група, що складається із волонтерів міжнародних волонтерських програм (ЄВС Європейської Комісії, Корпус Миру США) напрацьовуватимуть англомовний журналістський матеріал (статті про «Холодний Яр», короткі відео, інтервю із місцевими жителями), котрий розповсюджуватимуть електронними каналами. У проекті використовується окремий веб-сайт: www.imagemapping.org 2) На другому етапі (20 липня – 8 серпня 2016) буде проведено міжнародний робочий табір на території сіл-партнерів завданнями якого буде створення креативного туристичного маршруту, анімаційні заходи в громаді (концерти, зустрічі із волонтерами, тренінги, інші масові заходи). 3) На третьому етапі (вересень – жовтень 2016) результати проекту будуть презентовані в громадах-партнерах та місті Черкаси. На всіх етапах проекту буде залучено місцеві засоби масової інформації.

 

 МІСЦЕВІ ПАРТНЕРИ: станом на початок квітня 2016 року організатори проекту залучились підтримкою «Мельниківського фонду громади», просвітницько-розважального комплексу «Зерноленд», «Холодноярської» філії історико-культурного заповідника «Чигирин», Медведівської сільської ради і ГО "Медведівка", Мельниківської сільської ради, громадської організації «Холодний Яр - Україна», зеленої садиби "Хостел" на Креселецькому лісництві (с.Мельники), громадської організації "ПроМолодь" (м. Черкаси), інформаційного порталу "ГромЧе" і громадянського руху "За процвітання Черкащини", етнографічного комплексу "Дикий Хутір" і ГО "Туристичний рух Чигиринщини".

 

 ІНШІ ПАРТНЕРИ В ПРОЕКТІ: Фонд Місцевого Співробітництва Посольства Фінляндії в Україні, українська краудфандингова платформа "Спільнокошт", ГО «Наше Поділля» (місто Вінниця), «Корпус Миру США в Україні», Програма «Еразмус Плюс» Європейської Комісії, ГО «СВІТ-Україна» (місто Харків), “Service Civil International” network, Проект ЄС «Туризм – запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад», ПП Охота Віталій Яковлевич (м. Черкаси).

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ: Інформаційно-новинне видання "ГромЧе" (Громадянський рух "За процвітання Черкащини")

 

nnn

nnn

 З 2016 року проект Image Mapping виходить на новий рівень і завдяки долученню донорської підтримки Посольства Фінляндії в Україні "Центр розвитку Пангея Ультіма" на базі проекту "Image Mapping" розвиватиме всеукраїнську проекту мережу для більш ефективної промоції галузі сільського туризму в світі, паралельно виконуючи точкові акції (Image Mapping 2016: Холодний Яр), що мають на меті познайомити туриста із цікавими напрямками, активізувати процеси розвитку сільського туризму в малих громадах, міжкультурний діалог.


 In 2016 NGO "DC Pangeya Ultima" continues the "Image Mapping" project that showed itself great in the previous year. This time the territory of several villages which are Melnyky, Medvedivka, Ivkivtsi, Buda, Golovkivka and the preserved forest of the "Kholodnyi Yar" was chosen. This historically remarkable place for Ukraine which is populated by hospitable and patriotic people will host all three stages of the project: informational promotion, creation of the touristic route and presentations on the venue joined by the volunteers of the international voluntary programmes.

nnn

OBJECTIVE OF THE PROJECT1) To popularize history, culture and nature of the "Kholdnyi Yar" boosting the potential of the incoming green (rural) tourism by Ukrainian citizens as well as foreigners. 2) To create conditions for the intercultural dialogue of the local population with the involved to the project foreign volunteers. 3) To unite the communities of the village-partners (including the state, business and civic sectors) around the idea of the development of the green tourism and native land.

 

TASKS OF THE PROJECT (PROGRAMME): 1) On the first stage (spring - July 2016) the working group that is composed of the volunteers of the international volunteering programmes (EVS of the European Commission, Peace Corps of the USA) will be producing English-translated journalistic content (articles about the "Kholodnyi Yar", short videos, interviews with the local inhabitants) that later will be disseminated through electronic channels. The project utilizes the separate web-platforms: www.imagemapping.org2) On the second stage (July, 20 - August, 8 2016) an international work-camp will be held on the territory of the village-partners which will have the objective to produce the creative touristiс route, animating events in the community (concerts, meetings with the volunteers, trainings, other public events); 3) On the third stage (September - October 2016) the results will be presented in the communities-partners and the Cherkassy city. On each of the stages the local mass-media will be involved.

 

LOCAL PARTNERS: As of the beginning of April 2016 the organizers have secured the support from the "Melnyky community fund", educational-leisure complex "Zernoland", "Kholodnyi Yar" department of the historic-cultural reseravation "Chyhyryn", Medvedivka village council, Melnyky village council, NGO "Khlolodnyi Yar - Ukraine", NGO "ProMolod" (Cherkasy). 

 

OTHER PARTNERS IN THE PROJECT: Local Cooperation Fund of the Embassy of Finland, Ukrainian crowdfunding platform "Spilnokosht", NGO "Nashe Podillia" (Vinnytsia), "Peace Corps of the USA" in Ukraine, "Erasmus Plus programme" of the European Commission, NGO "SVIT-Ukraine" (Kharkiv), “Service Civil International” workcamp network, civic movement "For the prosperity of Cherkasy region".

 

nnn

nnn

From 2016 the project reaches the new level and thanks to the financial support of the Embassy of Finland in Ukraine the "DC Pangeya Ultima" on the base of the available project experience will develop the all-Ukrainian project network for the more effective promotion of the rural tourism sphere in the world, while parallely accomplishing on-site actions (Image Mapping 2016: Kholodnyi Yar) that set goals of introducing tourists to interesting rural destinations, activating processes of rural tourism development in small communities and intercultural dialogue.


 Читайте про проект Image Mapping, а також слідкуйте за Веб-сайтом проекту, де будуть з'являтись всі медіа результати проекту.